Transport towarów niebezpiecznych to ogromne wyzwanie. Odbywa się on za pośrednictwem transportu morskiego, lądowego lub lotniczego. 

Przy transporcie  materiałów niebezpiecznych drogą lądową, nadawcy muszą zadbać o zastosowanie odpowiednich przepisów transportowych, które klasyfikują różne zagrożenia, określają sposób pakowania i oznaczania oraz sporządzić wymaganą dokumentację. Te wszystkie informacje znajdują się w Międzynarodowej Umowie ADR. Jak to dokładnie wygląda? 

Czym jest ADR? 

ADR to umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. Jej nowelizacja następuje co dwa lata, w roku nieparzystym. Określone są w niej:

  • klasyfikacja materiałów niebezpiecznych
  • warunki przewozu poszczególnych materiałów niebezpiecznych
  • warunki techniczne pojazdów samochodowych
  • warunki techniczne przyczep (naczep), cystern i kontenerów- cystern. 
  • warunki oznakowania pojazdów i ich dodatkowego wyposażenia
  • warunki załadunku i wyładunku poszczególnych materiałów
  • zakazy dotyczące załadunku z wieloma towarami niebezpiecznymi w jednym pojeździe
  • wymagania dotyczące osób uczestniczących w omawianym transporcie
  • niezbędne dokumenty potrzebne do przewozu towarów niebezpiecznych. 

Na pojazdach przewożących towary niebezpieczne, umieszczona jest charakterystyczna pomarańczowa, odblaskowa tablica. Zawiera ona dwa istotne numery:

-licznik ( dwie lub trzy cyfry określające numer rozpoznawczy niebezpieczeństwa ) 

-mianownik ( cztery cyfry określające numer rozpoznawczy materiału )

Klasyfikacja towarów niebezpiecznych

Towary niebezpieczne dzielimy według zagrożeń na 13 klas:

1. Materiały wybuchowe oraz przedmioty zawierające materiały wybuchowe

2. Gazy

3. Materiały zapalne ciekłe

4. Materiały zapalne stałe, samoreaktywne, polimeryzujące oraz materiały wybuchowe stałe odczulone

4.1 Materiały zapalne stałe, materiały samoreaktywne, materiały       polimeryzujące i materiały wybuchowe odczulone stałe

4.2 Materiały podatne na samozapalenie

4.3 Materiały wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne

5.1 Materiały utleniające

5.2 Nadtlenki organiczne

6.1 Materiały trujące 

6.2 Materiały zakaźne

7. Materiały promieniotwórcze

8. Materiały żrące

9. Różne materiały i przedmioty niebezpieczne 

W zależności od zakwalifikowania danego materiału do odpowiedniej klasy, wyróżniamy 3 grupy opakowań:

I grupa: materiały stwarzające duże zagrożenie

II grupa: materiały stanowiące średnie zagrożenie

III grupa: materiały stanowiące małe zagrożenie

Klasyfikacja towarów niebezpiecznych – dlaczego jest ważna?

Klasyfikując dany materiał nadajemy towarowi numer UN, grupę pakowania oraz kod klasyfikacyjny. Niepoprawne przeprowadzenie sortowania może przyczynić się do błędnego zapakowania, nieodpowiedniego załadowania i przewozu. To z kolei może stanowić zagrożenie dla życia ludzi i zwierząt oraz dla stanu środowiska. 

Podsumowując:

Jak widzisz, transport materiałów niebezpiecznych wiąże się z ogromnym ryzykiem i czasochłonnym przygotowaniem się do transportu. 

Aby przewozić materiały niebezpieczne, należy posiadać odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 

W MAT LOGISTIC przewożone są wszystkie towary z klas ADR z wyłączeniem klasy 1 i 7. 

MAT LOGISTIC dokładnie sprawdza, czy dany pojazd posiada odpowiednie ubezpieczenie, tak, aby przewożony materiał niebezpieczny był również ubezpieczony. To gwarantuje bezpieczeństwo i wypłatę odszkodowania na wypadek szkody. 

Chcesz zlecić przewóz materiałów niebezpiecznych?

Z MAT LOGISTIC możesz mieć pewność, ze towary dotrą bezpiecznie i w całości! 

Skontaktuj się:

biuro@matlogistic.pl

+48 663 344 349