Od 21 maja 2022 roku wprowadzono w życie nowe prawo, które nakłada obowiązek uzyskania licencji na małe auta do 3,5 t. Dotyczy on przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy towarów o masie całkowitej DMC 2,5-3,5 t. Prawo to związane jest z pakietem mobilności, który od kilku miesięcy jest tematem niezwykle kontrowersyjnym.

Co się zmieniło? Zapraszamy do czytania!

Licencja wspólnotowa

Pierwszą istotną zmianą jest uzyskanie licencji wspólnotowej uprawniającej do wykonywania przewozów międzynarodowych towarów pojazdami lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej od 2,5-3,5 t. Zmiana ta włącza analizowane pojazdy do przepisów rozporządzenia 1071/2009. Konsekwencją tego kroku są nowe obowiązki dla przewoźników.

Rozporządzenie 1071/2009 z art. 3 ust.1 mówi, że przedsiębiorca musi spełnić następujące wymogi:

  • Posiadanie rzeczywistego miejsce prowadzenia działalności w kraju, gdzie znajduje się kompletna dokumentacja dotycząca prowadzonej działalności, zatrudnienia oraz wykonywanych przewozów;
  • Znajomość przepisów dotyczących przewozów w prowadzonej działalności;
  • Posiadanie niezbędnych kwalifikacji potwierdzonych certyfikatem kompetencji lub wyznaczenie osoby go posiadającej.

Licencja wspólnotowa pozwala na dostęp do rynku przewozowego Wspólnoty Europejskiej określonej przepisami unijnymi i tym samym na uniknięcie barier pojawiających się w poszczególnych państwach.

Surowsze kary

Po wprowadzeniu nowych przepisów reputacja przewoźników może bardziej ucierpieć. Od 21 maja służby kontrolne zmieniły podejście do odpowiedzialności za nieprawidłowości. Stwierdzenie takowych może prowadzić do kar finansowych oraz przypisania do jednej z grup (poważne, bardzo poważne, najpoważniejsze). W takiej sytuacji informacja ta przekazywana jest do właściwego rejestru. Efektem tego może być wszczęcie postępowania przez organ wydający uzyskanie licencji z zakresu dobrej reputacji. Z kolei takie działanie może przyczynić się do zawieszenia licencji lub utraty certyfikatu kompetencji zawodowych.

Konieczność posiadania tachografów w busach

Trzecią bardzo ważną zmianą jest objęcie przewozów pojazdami lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej macie całkowitej 2,5-3,5 t obowiązkiem instalacji tachografów cyfrowych. Takie działanie obliguje kierowców do stosowania się do norm socjalnych dotyczących czasu jazdy, przerw i odpoczynków. Jednak ta zmiana nie jest jeszcze obowiązkowa. Jeśli przepisy nie ulegną zmianie, to konieczność instalacji tachografów pojawi się obowiązkowo od lipca 2026 roku.

Czy firmy są już gotowe na nowe przepisy?

Niestety wiele firm nie jest jeszcze przygotowana na nowe przepisy, gdyż nie otrzymało jeszcze licencji wspólnotowej w określonym czasie. Czas wyrobienia licencji wynosi od 6-8 tygodni. Brak jej posiadania skutkuje karą pieniężną w wysokości nawet do 12 000 zł. Z obserwacji wynika, że zamieszanie z licencjami może potrwać nawet do trzech miesięcy. Skutkiem tego może być upadłość małych firm zajmujących się przewozami pojazdami omawianego typu. Szacuje się, że ceny za usługi transportowe wzrosną nawet o 20%.

Nowe przepisy dotyczące transportu lekkiego zostały wprowadzone w celu zwiększenia bezpieczeństwa transportu drogowego. Jednak jak każda nowelizacja ma swoje wady i zalety. Niestety w aktualnej sytuacji zaważa się więcej wad, niż zalet. Zdaniem znawców wiele z zapisów pakietu mobilności doprowadza do ograniczenia udziału w rynku polskich i rumuńskich przewoźników.