Konwencja CMR to akt prawny, który reguluje kwestie międzynarodowego transportu drogowego.

„Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road” została podpisana w 1956 roku w Genewie. Dokument ten reguluje kwestie zarobkowego transportu międzynarodowego towarów. Został on ratyfikowany przez większość krajów europejskich – w Polsce nastąpiło to w roku 1962.

konwencja-cmr-transport

Istotnym aspektem jest aby kraj nadania towaru oraz kraj docelowy dla transportu były stronami dokumentu. Konwencji nie stosuje się w przypadku transportu regulowanego przez samodzielne, odrębne umowy międzynarodowe. Do ładunków wykluczonych z konwencji CMR możemy zaliczyć m.in przesyłki pocztowe, transport zwłok itp.

Celem konwencji jest między innymi ujednolicenie dokumentacji przewozowej, określenie odpowiedzialności i kar oraz zachowanie odpowiedniego poziomu standaryzacji procesu transportu.

Konwencja CMR reguluje kwestie:

 • wymaganej dokumentacji transportowej,
 • zapisów w umowie dotyczącej przewozu drogowego,
 • zobowiązań po stronie przewoźnika,
 • sposobu składania reklamacji i dochodzenia swoich praw,
 • rekompensaty za niewykonanie usługi itp.

Określa ona również warunki postępowania z ładunkiem:

 • odpowiedzialność za transport,
 • procedurę wydania ładunku,
 • warunki odmowy przyjęcia ładunku,
 • procedurę w przypadku braku odbioru,
 • kary za niewywiązanie się z warunków umowy itp.

Kiedy stosuje się konwencję CMR?

Konwencję stosuje się gdy mamy do czynienia z umowami dotyczącymi transportu zarobkowego towarów przy użyciu pojazdów. Transport ten musi odbywać się pomiędzy dwoma różnymi krajami – a więc wiąże się z przekroczeniem granicy danego państwa.

Kraje, w których obowiązuje konwencja:

 • Austria,
 • Belgia,
 • Białoruś,
 • Bułgaria,
 • Chorwacja,
 • Czechy
 • Dania,
 • Estonia,
 • Francja,
 • Grecja,
 • Hiszpania,
 • Holandia,
 • Irlandia,
 • Jugosławia,
 • Litwa,
 • Luksemburg,
 • Łotwa,
 • Bośnia i Hercegowina,
 • Mołdawia,
 • Niemcy,
 • Norwegia,
 • Polska,
 • Portugalia,
 • Rosja,
 • Rumunia,
 • Słowacja,
 • Szwajcaria,
 • Szwecja,
 • Wielka Brytania,
 • Włochy,
 • Węgry.

Istotnym elementem stosowania konwencji jest list przewozowy CMR, a więc dokument zawarty pomiędzy stronami pod postacią umowy transportu. List ten  jest wypełniany w języku kraju nadania towaru – jest dokumentem imiennym, nieprzenośnym.

Stanowi on podstawę do wykonywania odpłatnego przewozu ładunków w transporcie międzynarodowym.