Podczas spotkania w Belgradzie omawiano rozwiązania proponowane w tzw. Pakiecie Drogowym

CORTE (The Confederation of Organisations in Road Transport Enforcement) jest organizacją zrzeszającą przedstawicieli szeroko rozumianej branży transportowej.

corte-ujednolicenie-przepisow

Część konferencji została poświęcona kwestiom nowych rozwiązań prawnych dla branży logistycznej, które wkrótce mogą zostać uchwalone przez organy europejskie. Zgromadzone podczas spotkania uwagi i propozycje zostały przekazane do stosownych komisji w celu rozpatrzenia i ewentualnej modyfikacji przepisów jeszcze przed ich wdrożeniem.

Istotne znaczenie miał opracowany przez Calculation Rules Working Group – dokument powołujący do życia system, ujednolicający mechanizm analizy naruszeń w obrębie wszystkich krajów Unii Europejskiej. Jak podkreślają eksperci – obecny system TRACE nie jest w tym zakresie kompleksowy i nie przewiduje wszystkich możliwych zdarzeń.

Prace trwają. Finalna wersja dokumentu ma być gotowa jeszcze przed końcem roku. Jednak to od Komisji Europejskiej zależeć będzie czy proponowane zmiany w ogóle zostaną wdrożone w formie pełnej lub częściowo zmodyfikowanej.

Liczymy, że Komisja zaakceptuje opracowywany dokument, dzięki czemu pojawi się nowy element wspierający i uzupełniający, a jednocześnie obowiązujący wszystkie inspekcje transportu drogowego. Bardzo istotne jest ujednolicenie zasad analizy naruszeń we wszystkich krajach europejskich i przekazanie rozwiązania, które będzie odpowiadało na różnorodne potrzeby inspektorów.” – Małgorzata Stocerz, INELO.