podatek w transporcie

Transport i podatek VAT: jakie stawki dla różnych rodzajów transportu?

Opodatkowanie transportu towarów uzależnione jest od jego rodzaju. Wiele zależy od tego, czy mówimy transporcie krajowym, międzynarodowym czy też może wewnątrzwspólnotowym. Czym te typy różnią się od siebie i jak wysokie są opracowane dla nich wysokości stawki VAT?

To, jaką stawką podatku VAT obłożony jest transport towarów, zależy od tego, przez jakie obszary przebiega trasa przewożącego towar pojazdu należącego np. do firm logistycznych. Różnice w stawce VAT są dość duże, zatem warto dobrze zaznajomić się z tym tematem. Jakie więc wyszczególnia się rodzaje transportu i z jakimi wiążą się one wysokościami podatku VAT?

Rodzaje transportu

 Polskie prawo podatkowe wyróżnia trzy główne rodzaje transportu, zależnie od obszaru, przez jaki biegnie ich trasa: krajowy, wewnątrzwspólnotowy oraz międzynarodowy. Z tym pierwszym mamy do czynienia w sytuacji, gdy towar przewożony jest wyłącznie po terytorium naszego kraju. Z kolei transport wewnątrzwspólnotowy odbywa się na terenie krajów należących do Unii Europejskiej. Z transportem międzynarodowym mamy zaś do czynienia w sytuacji, gdy spełnia on trzy warunki: Po pierwsze, rozpoczyna się lub kończy na terytorium kraju Unii Europejskiej, po drugie, ma swój koniec lub początek w granicach tzw. kraju trzeciego, po trzecie, a jego trasa prowadzi przez Polskę.

 Jaka stawka VAT?

 Najkorzystniejszy dla podatnika jest transport międzynarodowy – w jego przypadku stosuje się stawkę VAT wynoszącą 0%. Aby jednak skorzystać z tego udogodnienia, należy przedstawić odpowiednią dokumentację, która potwierdzi, iż faktycznie można dany transport zakwalifikować jako międzynarodowy (np. list przewozowy czy dokument spedytorski). W przypadku transportu wewnątrzwspólnotowego, za miejsce co do zasady opodatkowania uznaje się państwo, na którego terenie swoją siedzibę ma usługobiorca. Z kolei transport krajowy obarczony jest podatkiem VAT w wysokości 23%.

Wysokości podatku VAT przy rozliczaniu transportu zależy od terytoriów, przez które przebiega jego trasa. Istnieją znaczne różnice między stawkami, zatem warto zapamiętać, co kwalifikuje transport do kategorii międzynarodowej, wewnątrzwspólnotowej bądź krajowej.

podatek vat w transporcie

Niuanse rozliczania podatku VAT: import usług i transport

 

podatek vat w transporcie

Transport międzynarodowy może być traktowany jako import usługi. Aby jednak doszło do takiej sytuacji, powinien on spełniać pewne warunki.

 Jakie konkretnie muszą być spełnione warunki? Jakiego rodzaju stawką podatku VAT zostaje wtedy obłożona dana usługa?

Warunki importu usług

Aby można było mówić o wystąpieniu importu usług, muszą zostać spełnione trzy podstawowe warunki. Pierwszy z nich dotyczy miejsca w którym świadczona jest dana przysługa, mianowicie musi ono znajdować się na terytorium Polski. Kolejną istotną kwestią jest to, czy świadczący usługę rozlicza podatek należny. Jeżeli nie, to spełniony zostaje kolejny warunek dotyczący importu usługi. Ostatnim ważnym warunkiem jest to, czy usługodawca posiada na terenie naszego kraju siedzibę działalności gospodarczej – jeżeli jej nie ma, ale za to dysponuje innymi stałymi miejscami prowadzenia działalności (nieuczestniczące w danej transakcji), to transport w dalszym ciągu traktowany jest jako import usługi.

Podstawa podatku

 Za moment, w którym powstaje obowiązek podatkowy, uznaje się ostateczne wykonanie usługi. Podstawa opodatkowania jest zaś obliczana na podstawie całej kwoty, którą usługodawca ma otrzymać lub którą już otrzymał (źródło: http://www.vademecumpodatnika.pl/artykul_narzedziowa,798,0,12292,nabycie-uslug-miedzynarodowego-transportu-towarow.html). W jej skład wchodzą takie elementy jak cła, podatki czy też różnego rodzaju opłaty, jak i tzw. koszty dodatkowe, czyli np. koszty ubezpieczanie i transportu, bądź prowizje. Wyjątkiem w ustalaniu podstawy opodatkowania importu usługi jest sytuacja, w której wartości usługi wliczono już do nabycia towarów w trybie wewnątrzwspólnotowym, bądź gdy wartość cena importowanego towaru zostaje zwiększona przez wartość usługi.

 

Aby określić, czy dany transport międzynarodowy traktowany jest przy rozliczeniu podatkowym jako import usługi, podmioty korzystające z usług transportowych muszą przede wszystkim ustalić, czy trasa transportu przebiega przez granice naszego kraju. Obowiązek podatkowy zaś pojawia się już w momencie, gdy wykonywanie danej usługi dobiegnie końca.