Transport towarów niebezpiecznych

Drogowy transport towarów niebezpiecznych znacznie różni się od zwykłego przewozu towarów. Jest ściśle obwarowany masą przepisów i restrykcji. Jako jedyny objęty jest także międzynarodową ustawą ADR, która dokładnie określa wymogi jakie należy spełnić przy tego rodzaju przewozie.

Towary niebezpieczne

Umowa ADR, która w obecnym roku zrzesza już 50 państw ( w tym Polskę już od 1975 roku) dzieli materiały niebezpieczne na 13 klas zagrożeń. Warte wtrącenia jest, iż w realizowanym przez Mat Logistic transporcie towarów niebezpiecznych wozimy aż 11 z nich.

Klasy według ADR:

1 – materiały i przedmioty wybuchowe
2 – gazy
3 – materiały ciekłe zapalne
4.1 – materiały stałe zapalne
4.2 – materiały samozapalne
4.3 – wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy zapalne
5.1 – materiały utleniające
5.2 – nadtlenki organiczne
6.1 – materiały trujące
6.2 – materiały zakaźne
7 – materiały promieniotwórcze
8 – materiały żrące
9 – różne materiały i przedmioty niebezpieczne

Oprócz klas materiałów, które mogą zagrażać naszemu życiu lub zdrowiu oraz środowisku naturalnemu, dokument zawiera także wymagania co do pojazdów, kierowców, dokumentacji przewozu i nadzoru transportu. Wszystko to po to, aby wyeliminować lub ograniczyć ryzyko możliwości zaistnienia niepożądanego zdarzenia oraz rozmiaru ewentualnych szkód w przypadku np. kolizji pojazdów.

Szkolenia kierowców i wyposażenie pojazdów

W związku z tym, że to na barkach kierowcy leży obowiązek jak najszybszego zabezpieczenia pojazdu i przewożonych materiałów w przypadku kolizji czy innego zdarzenia, musi on przejść odpowiednie szkolenie i zdać egzamin uprawniający do przewozu towarów niebezpiecznych. Takie szkolenia czy kursy dzielą się na podstawowe i specjalistyczne (np. dla cystern czy materiałów wybuchowych).

Dodatkowym wymogiem jest także wyposażenie pojazdu, którym towary zostaną przewiezione w odpowiednie sprzęty mające chronić kierowcę, a także mające uniemożliwić bądź ograniczyć szkody powstałe w przypadku uwolnienia niebezpiecznej substancji do środowiska, jak np:

  • okulary, ubranie i rękawice ochronne,
  • płyn do przemywania oczu
  • osłona na studzienki kanalizacyjne
  • nieiskrzące latarki
  • kamizelkę ostrzegawczą

Doradca do spraw bezpieczeństwa

Przewóz towarów niebezpiecznych po drogach użytku publicznego należy do trudnej i żmudnej specjalizacji. Oprócz wyżej wymienionych wymagań obowiązkowe jest także wyznaczenie doradcy do spraw bezpieczeństwa. Osoba ta posiada uprawnienia nadane przez Transportowy Dozór Techniczny. Zadaniem doradcy jest bieżące wsparcie wszystkich pracowników w zakresie zgodności z przepisami, szkolenia nowych pracowników i natychmiastowa reakcja na wszystkie rozbieżności.

Wydawać by się mogło, że spełnienie powyższych wytycznych to koniec „prawnej przeprawy”. Jednak należy jeszcze wziąć pod uwagę także restrykcje nie ujęte w ADR. Jak na przykład obostrzenia kraju tranzytu przy transporcie międzynarodowym.