Komisja Europejska upubliczniła dane dotyczące sektora transportu

Rynek transportu we krajach europejskiej wspólnoty daje zatrudnienie ponad 11,4 milionom osób w różnych gałęziach szeroko pojmowanej branży TSL. W przeliczeniu oznacza to, że co 20 oferta pracy jest w jakiś sposób związana z przemieszczaniem towarów.

kobiety-w-transporcie

Z raportu wynika również jednoznacznie, że branża zdominowana jest przez mężczyzn a odsetek stanowisk zajmowanych przez kobiety stanowi zaledwie około 23%. Co warte podkreślenia jest on znacząco niższy od ogólnej średniej europejskiej gdzie dla całej gospodarki wspólnoty wynosi 46%.

Struktura zatrudnienia posiada rozkład nieregularny – dominacja mężczyzn związana jest głównie z faktem iż piastują oni stanowiska na każdym poziomie łańcucha obsługi. Płeć piękna, choć istnieją od tego oczywiste wyjątki – znajduje zatrudnienie głównie w sektorze usług oraz kadrze zarządzającej i administracji. Nie bez wpływu pozostaje również specyfika wielu stanowisk w sektorze i ich niska atrakcyjność dla kobiet.

Jak wygląda to w Polsce?

Krajowy rynek transportu i spedycji wypada pod tym względem nieco gorzej na tle całej Unii Europejskiej – odsetek kobiet zatrudnionych w sektorze to około 20%. Niemniej porównując dane z innymi krajami członkowskimi – wartość ta waha się od 12% (Luksemburg) do 31% (Cypr) – Polska plasuje się więc mniej więcej w połowie stawki.

Dysproporcje w zatrudnieniu są zależne w dużym stopniu od sektora transportowego, gdzie najgorzej wypada transport drogowy oraz kolejowy (ok. 14%) a najlepiej lotniczy (40-60%).

Plany na przyszłość

Komisja Europejska w ostatnim czasie podejmuje aktywne działania mające na celu poprawę kwestii równouprawnienia płci oraz zwalczania barier z tym związanych. Długofalowa strategia w tym zakresie stawia na współprace z organizacjami pozarządowymi oraz przedstawicielami sektora w celu wypracowania rozwiązań i dobrych praktyk na przyszłość.