otwarcie granic Polski

W minioną sobotę granice Polski zostały otwarte dla Państw Unii Europejskiej. Oznacza to, że służby będą prowadziły kontrole już tylko wyrywkowo, a okres 14-dniowej kwarantanny został zniesiony.

Granice wewnętrzne

Od 13 czerwca możemy swobodnie podróżować i przekraczać granice wewnętrzne UE. Odzyskaliśmy prawo do swobodnego wjazdu, wyjazdu oraz tranzytu przez terytorium Polski. Dodatkowo od 16 czerwca mają zostać przywrócone loty międzynarodowe.

Granice zewnętrzne

Na pełne otwarcie granic zewnętrznych (m.in z Ukrainą czy Białorusią) musimy nadal poczekać. Jednak według nowych przepisów, przez granicę zewnętrzną – z Rosją, Białorusią i Ukrainą – będą mogli wjechać:

  • obywatele RP, a także cudzoziemcy, którzy są małżonkami, albo dziećmi obywateli polskich,
  • cudzoziemcy mający prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium Polski,
  • cudzoziemcy mający prawo do pracy w Polsce,
  • cudzoziemcy posiadających Kartę Polaka czy stopień dyplomatyczny (oraz członkowie ich rodzin),
  • cudzoziemcy, którzy są kierowcami transportu osobowego i towarowego, wykonujący przejazd służbowy oraz kierowcy wykonujący przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego, podróżujący tranzytem przez Polskę innymi środkami transportu niż pojazd, którym jest wykonywany transport drogowy, w celu odpoczynku oraz po odebraniu odpoczynku za granicą,
  • uczniowie i studenci uczący się w Polsce,
  • cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego wraz z małżonkami i dziećmi.