Wraz z nadejściem nowego roku, weszły w życie europejskie regulacje dotyczące oceny rzetelności firm transportowych

O ile same przepisy umożliwiając ocenę przewoźników funkcjonują w praktyce od kilku lat, Komisja Europejska przyjęła nowelizację uściślającą pewne zagadnienia oraz rozszerzyła listę przewinień jakie mogą skutkować utratą dobrej reputacji.  Zmiany mają na celu poprawę bezpieczeństwa oraz ochronę zarówno konsumentów jak i firm transportowych dbających o wysoki standard świadczonych usług.

rzetelna-firma-transportowa

Ustawa o transporcie drogowym – zmiany

Ustawodawca doprecyzował listę przestępstw i wykroczeń, które udowodnione, że zostały popełnione w sposób umyślny – będą skutkować konsekwencjami prawnymi. W przypadku wszczęcia procedur kontrolnych będą skutować w skrajnych przypadkach – zakazem prowadzenia działalności transportowej lub zasiadania w zarządach spółek prowadzących działalność przewozową.   W ustaleniach znalazły się zarówno elementy Kodeksu Karnego, Prawa Spółek Handlowych i inne.

Przewoź z nami! Transport międzynarodowy z Mat Logistic!

Niekaralność

Do tej pory przy staraniu się o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie przewozów, przepisy pozwalały na składanie jedynie pisemnego oświadczenia, że dana osoba nie była karana w przeszłości. To również ulegnie zmianie i informacje o przedsiębiorcy będą pobieranie bezpośrednio z Krajowego Rejestru Karnego – co ma uszczelnić system i wyeliminować możliwość fałszerstwa.

Licencja wspólnotowa

W przypadku gdy przewoźnik dopuści się wielokrotnych naruszeń prawa na terenie krajów wspólnoty Unii Europejskiej – będzie możliwe cofnięcie lub czasowe zawieszenie wpisów licencji.

Jak podsumowują eksperci i przedstawiciele branży transportowej – zmiany tego typu o ile wydają się restrykcyjne, są potrzebne w celu ograniczenia zjawisk patologicznych w tym sektorze rynku i poprawę konkurencyjności pomiędzy podmiotami. Jak przewidują – w skutek wprowadzenia regulacji z pewnością spowoduje skurczenie liczby przedsiębiorstw transportowych przy jednoczesnym wzroście jakości usług i rzetelności ich świadczenia.