Polityka
Prywatności

 1. Niniejszy dokument (dalej: Polityka Prywatności) określa podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych pozyskiwanych za pośrednictwem strony internetowej https://www.matlogistic.pl/ (dalej: Nasza strona internetowa/Strona internetowa) oraz wykorzystywania plików cookies.

 2. Administratorem Strony internetowej jest Mat Logistic sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Gdyni (81-556) przy ul. Sieradzkiej 55/3, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000580473, posiadająca numer NIP: 5862300636 oraz numer REGON: 362747081 (dalej: My/Administrator).

 3. Dbamy o zapewnienie najwyższego standardu ochrony prywatności użytkowników Naszej strony internetowej. Gromadzimy i przechowujemy dane na temat użytkowników Naszej strony internetowej oraz wykorzystujemy je do realizacji usług świadczonych na żądanie lub za zgodą użytkownika.A. PLIKI COOKIES

Pamiętaj – Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Poniżej przedstawiamy kilka istotnych szczegółów z nimi związanych.

1. CZYM SĄ PLIKI COOKIES?

To nic innego jak dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są zapisywane i przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczonych do korzystania ze stron internetowych (czyli np. w pamięci komputera).

Stosowane przez Nas pliki cookies są bezpieczne dla urządzenia użytkownika, zazwyczaj zawierają one: nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu i unikalny numer. Nie jest możliwe przedostanie się tą drogą niepożądanego oprogramowania bądź wirusów.

Pliki cookies nie mają możliwości pobierania żadnych danych osobowych ani informacji poufnych z urządzeń użytkownika.

2. RODZAJE WYKORZYSTYWANYCH COOKIES

 • cookies sesyjne – przechowywane na urządzeniu użytkownika do momentu zakończenia sesji przeglądarki. Zapisane w nich informacje są usuwane z pamięci urządzenia w momencie zakończenia sesji.
 • cookies trwałe – są przechowywane na urządzeniu użytkownika przez czas określony w ich parametrach bądź do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji nie powoduje ich usunięcia.

3. CELE WYKORZYSTANIA COOKIES

 • Cookies własne (umieszczane przez Nas) wykorzystywane są w celu:
  • uwierzytelnienia i utrzymania sesji użytkownika Strony internetowej (dzięki temu nie musisz się logować do Naszej strony internetowej po przejściu do kolejnej strony – tak działają tzw. niezbędne pliki cookies);
  • optymalizacji i poprawy wydajności świadczonych usług – tzw. wydajnościowe pliki cookies umożliwiające zbieranie danych o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisów;
  • podniesienia funkcjonalności i niezawodności Strony internetowej i dostępu do jej pełnej funkcjonalności, a także poprawnej konfiguracji wybranych funkcji – tzw. funkcjonalne pliki cookies umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Ciebie ustawień i personalizację interfejsu użytkownika np. w zakresie wybranego języka czy rozmiaru czcionki;
  • zapewnienia bezpieczeństwa Strony internetowej np. wykrywania nadużyć w zakresie procesu uwierzytelniania.
 • Cookies zewnętrzne umieszczane przez Naszych partnerów w celu:
  • zbierania ogólnych, anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem dostępnych narzędzi analitycznych (np. pliki wykorzystywane przez Google Analitics – polityka prywatności: www.google.com/intl/pl/policies);
  • reklamowym, służą dopasowaniu treści reklam do zainteresowań określonych w oparciu o najczęściej wyszukiwane treści, jak również kontroli ilości wyświetlanych reklam;
  • prezentowania informacji multimedialnych publikowanych w serwisach zewnętrznych takich jak np. YouTube – polityka prywatności: www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/.

4. USUWANIE PLIKÓW COOKIES

 • Domyślnie ustawienia oprogramowania służące do przeglądania stron internetowych dopuszczają umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze masz możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia z poziomu własnej przeglądarki internetowej.
 • Ograniczenie używania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Naszej stronie internetowej.
 • Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację dla umieszczenia plików cookies na Twoim urządzeniu.

 B. DANE OSOBOWE

Korzystając z Naszej strony internetowej możesz wysłać nam zapytanie o wycenę transportu towaru. Wypełniając specjalny formularz przekazujesz Nam dane takie jak: nazwa firmy, dane osoby kontaktowej, adres e-mail oraz numer telefonu. Podanie tych danych nie jest obowiązkowe, warunkuje jednak nawiązanie kontaktu z Nami.

1. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w formularzu danych osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktu skutkuje jego brakiem.
 • Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest w większości przypadków Twoja zgoda, tzn. zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej: RODO) oraz konieczność realizacji umowy/podjęcia na Twoje żądanie działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 • W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest również uprzednia Twoja zgoda (art. 6 lit. a RODO).
 • W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług podmiotów współpracujących z Administratorem, podstawą przetwarzania także jest uprzednia Twoja zgoda (art. 6 lit. a RODO).

2. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 • Dane są przetwarzane wyłącznie w celach, w jakich zostały zebrane za Twoją zgodą zaznaczoną w formularzu.

3. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • Twoje dane osobowe przetwarzamy zgodnie z zasadami: 
 • zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych, wedle której Twoje dane są przetwarzane przez nas zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Ciebie.
 • ograniczenia celu przetwarzania danych – oznacza to, że dane są zbierane przez Nas w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach oraz nie są przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami.
 • minimalizacji ilości przetwarzania danych – przetwarzamy taką ilość danych, która jest adekwatna, stosowna oraz ograniczona do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane.
 • prawidłowości przetwarzanych danych – przetwarzamy tylko dane prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane. Podejmujemy wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane.
 • ograniczenia czasu i celów, dla których dane mogą być przechowywane – przechowujemy dane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą ale tylko przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.
 • integralności i poufności przetwarzania danych – przetwarzamy dane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.
 • Wdrożyliśmy i stosujemy środki techniczne i organizacyjne mające na celu zminimalizowanie ryzyka naruszenia ochrony danych osobowych.
 • Wszyscy Nasi pracownicy i współpracownicy, którzy mają dostęp do Twoich danych osobowych, zostali odpowiednio przeszkoleni, działają w oparciu o specjalne upoważnienia i są związani umowami o zachowaniu poufności.

4. DANE OSÓB NIEPEŁNOLETNICH

Z założenia wszelkie Nasze działania kierowane są do osób pełnoletnich, mogących podejmować decyzje, bądź wpływać na ich podejmowanie. Jeśli opiekunowie prawni osoby niepełnoletniej posiadają informację o tym, że wypełniła ona formularz dostępny na Naszej Stronie Internetowej prosimy o skontaktowanie się z Nami w celu usunięcia tych danych z bazy.

5. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

 • Podmiotami, którym możemy powierzać Twoje dane osobowe są: Nasi pracownicy oraz współpracownicy a także biura rachunkowe, kancelarie prawne oraz inni Nasi zaufani partnerzy. Wszystkie te osoby zostały przeszkolone przez Nas w zakresie należytego przetwarzania danych osobowych i zobowiązały się do ich przetwarzania w sposób gwarantujący najwyższy poziom bezpieczeństwa tych danych.
 • Nie przekazujemy i nie będziemy przekazywać danych do odbiorców w państwach trzecich lub do organizacji międzynarodowych.

6. TWOJE PRAWA

 • PRAWO DO INFORMACJI
  Masz prawo do uzyskania od Nas potwierdzenia, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, do uzyskania dostępu do nich oraz informacji (art. 15 RODO).
 • PRAWO DO SPROSTOWANIA DANYCH
  Masz prawo do żądania od Nas niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych (art. 16 RODO).
 • PRAWO DO USUNIĘCIA DANYCH
  Masz prawo do żądania od Nas niezwłocznego usunięcia Twoich danych osobowych (art. 17 RODO).
 • PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA DANYCH
  Masz prawo do żądania od Nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych (art. 18 RODO).
 • PRAWO DO OTRZYMANIA DANYCH
  Masz prawo do otrzymania od Nas Twoich danych osobowych zapisanych na nośniku oraz do przekazania ich innemu administratorowi (art. 20 RODO).
 • PRAWO SPRZECIWU
  Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 21 RODO).
 • PRAWO COFNIĘCIA ZGODY
  W każdym czasie zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być przez Ciebie cofnięta. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanych na podstawie zgody przed jej cofnięciem.Cofnięcie zgody co do przetwarzania danych niezbędnych do wykonania umowy, może spowodować zakończenie prowadzenia negocjacji handlowych, a także świadczenia przez Nas usług. O tym fakcie, poinformujemy Ciebie niezwłocznie po cofnięciu takiej zgody.Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez wysłanie przez Ciebie oświadczenia na adres e-mail: biuro@matlogistic.pl

Przykładowa treść oświadczenia:

Ja (imię i nazwisko, adres zamieszkania) cofam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Mat Logistic sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Gdyni.

7. CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzamy Twoje dane osobowe przez czas trwania negocjacji handlowych zmierzających do podpisania umowy, a dalej przez czas wykonania umowy czy realizacji usługi, a także przez czas, w którym jesteśmy zobowiązani do przechowywania dokumentów sprzedaży (tj. do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, przy czym zobowiązanie podatkowe przedawnia się w terminie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku – art. 86 § 1 w zw. z art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa). Po upływie wskazanych okresów czasu dane zostaną zanonimizowane i będą przechowywane (przetwarzane) wyłącznie do celów statystycznych.

8. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

 • Polityka Prywatności odnosi się tylko i wyłącznie do Naszej strony internetowej. Na stronie internetowej mogą być umieszczane linki lub odniesienia do innych stron internetowych, które posiadają własną, odrębną Politykę Prywatności.
 • Polityka Prywatności może podlegać zmianom spowodowanym rozwojem technologii internetowej, bądź zmianami przepisów prawa. Każdy użytkownik Naszej strony internetowej powinien cyklicznie zapoznawać się z zapisami tego dokumentu.